Masz pytanie?

Regulamin Krytej Pływalni

Regulaminy » Regulamin Krytej Pływalni

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI VIA SPORT W JAWORZNIE

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Kryta Pływalnia Via Sport podlega K.I.G.  Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pukowca 15 w postanowieniach niniejszego regulaminu zwaną dalej pływalnią

2. Kryta Pływalnia stanowi ogół pomieszczeń przeznaczonych do rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz służących wspieraniu poprawy zdrowia, a w szczególności składa się z: zespołu basenów wraz z atrakcjami wodnymi i wannami SPA (część basenowa), zespołu saun (sauna sucha „fińska”, sauna mokra „łaźnia rzymska”, sauna „infra red”), zespołu szatni (damska, męska, dla niepełnosprawnych,), w których jako środka uzdatniającego wodę używa się chloru.

3. Integralną częścią Krytej Pływalni są również jej przynależne tereny zewnętrzne, do których także stosuje się zasady zachowania porządku publicznego, a w kwestiach poruszania się pojazdami stosuje się przepisy o ruchu drogowym.

 4. Kryta Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od poniedziałku do soboty od 7:00 do 22:00 oraz w niedzielę od 7:00 do 21:00. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenu do godziny 21:45 – od poniedziałku do soboty oraz do godziny 20:45 w niedzielę, natomiast obiektu pływalni do godziny 22:00 – od poniedziałku do soboty; do godziny 21:00 – w niedzielę.

5. Ostateczne rozliczenie transpondera (nośnika danych w formie przypominającej „zegarek”, „pasek”) powinno nastąpić najpóźniej od poniedziałku do soboty do godziny 22:00, natomiast w niedziele do 21:00. Opłata dodatkowa za rozliczenie transpondera od poniedziałku do soboty po godz. 22: 00, a w niedzielę po 21.00 wynosi 30 zł za każdy transponder.

6. Pracownikom Zarządzającego przysługuje tzw. prawo gospodarza. Tzn. osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się regulaminom, instrukcjom oraz poleceniom Ratowników Wodnych pełniących dyżur oraz innym pracownikom krytej pływalni.

7. Klienci odwiedzający obiekt wyrażają zgodę na wykonywanie zapisu z monitoringu wizyjnego gdyż teren Krytej Pływalni oraz jej otoczenie (parkingi) jest monitorowany systemem wizyjnym w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą roszczeń wobec użytkowników dopuszczających się naruszenia regulaminu i zaleceń pracowników obsługi, a w szczególności skutkujących zagrożeniem dla zdrowia i życia innych użytkowników, pracowników obsługi oraz mienia obiektu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów obiektu Krytej Pływalni.

8. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów

9. Aktualną, jakość wody można sprawdzić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Krytej Pływalni.

10. Kryta Pływalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z użytkowania obiektu w wypadku: rezerwacji części lub całego obiektu, awarii, remontów, przeglądów okresowych, zawodów pływackich, imprez zamkniętych, okolicznościowych oraz świąt ustawowo wolnych od pracy lub z innych ważnych powodów.

11. Kryta Pływalnia nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu wystąpienia awarii, konieczności prowadzenia remontów i konserwacji. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu może uzyskać informacje o zakresie usług świadczonych w danym czasie bądź występujących ograniczeń w dostępie do poszczególnych usług, zatem decyzję, co do korzystania z obiektu podejmuje osobiście.

12. Na terenie Krytej Pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług oferowanych na obiekcie lub ich opiekunowie.

13. Użytkownicy pływalni korzystają z osobnych przebieralni przeznaczonych dla mężczyzn lub kobiet. Dzieci do lat 8, bez względu na płeć mogą przebywać zarówno w szatni damskiej, jak i męskiej pod opieką rodzica lub opiekuna

14. Osoby przebywające na terenie Krytej Pływalni oraz korzystające z jej usług zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie, przed wejściem na jego teren, a w szczególności przed wykupieniem dostępu do usług.

 15. Osoby zamierzające skorzystać z usług oferowanych przez Krytą Pływalnię zobowiązane są do uiszczenia za nie opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem lub zawartą umową.

16. Przed rozpoczęciem korzystania z usług wykupionych w którejkolwiek ze stref płatnych lub zamiarem skorzystania z dostępnych w nich urządzeń każdy klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i przestrzegać zawartych w nim zasad, a także przestrzegać zaleceń pracowników obiektu. W przypadku wątpliwości winien zgłosić się w celu dodatkowych objaśnień do pracowników obsługi Krytej Pływalni.

17. Osoby naruszające porządek, przepisy obowiązującego regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń pracowników obiektu i służb porządkowych będą wypraszane z niego bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. W razie konieczności Kierownictwo Krytej Pływalni zastrzega sobie prawo wezwania Policji, wyciągnięcia konsekwencji prawnych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

18. Zabrania się prowadzenia na terenie Pływalni wszelkiej działalności zarobkowej oraz marketingowej, w tym również udzielania nauki i doskonalenia pływania przez osoby/firmy/stowarzyszenia, które nie posiadają zawartej umowy z Pływalnią na prowadzenie takiej działalności. Kierownik Pływalni może kontrolować zajęcia prowadzone na terenie Pływalni, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z Pływalni.

19. Dzieci do lat 7 na terenie Krytej Pływalni mogą przebywać tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Pozostała młodzież do lat 18 może korzystać z usług Krytej Pływalni za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych na terenie obiektu.

20. Na terenie obiektu Krytej Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

• przebierania się poza miejscami do tego wyznaczonymi (szatnie),

• palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

 • wnoszenia opakowań szklanych,

• wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

• wprowadzania i przebywania zwierząt,

• wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub których stan wskazuje na jego spożycie lub na wpływ innych środków odurzających,

• ostentacyjnego, nieobyczajnego zachowania.

21. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20 pracownicy obiektu mają prawo wyprosić takie osoby z obiektu lub powiadomić Policję.

22. Osoba, która doznała nieszczęśliwego wypadku lub innego uszczerbku na zdrowiu na terenie obiektu jest zobowiązana zgłosić niezwłocznie ten fakt w punkcie ratowniczym lub kasowym oraz wykonywać otrzymane tam zalecenia.

23. Zabrania się wprowadzania do szatni wózków dziecięcych. Wózki można zostawić na własną odpowiedzialność w holu za kasami basenowymi.

24. Prowadzący zajęcia: trenerzy, instruktorzy oraz ich opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

25. Klient wnosi wszelkie przedmioty wartościowe na teren Krytej Pływalni na własne ryzyko i odpowiedzialność. Kierownictwo Krytej Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub zagubienie. Przedmioty takie należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

II ODPŁATNOŚĆ

1. Rozliczenie pobytu na hali basenowej, w saunach odbywa się w oparciu o opłatę oraz cennik zatwierdzony przez Zarząd K.I.G Sp. Z O.O.

2. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

3. Każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 6 minut w strefie basenowej.

4. Po podejściu do kasy otrzymuje się transponder w formie zegarka, który umieszcza się na ręce  aż do momentu zwrócenia go przy kasie wyjściowej. Transponder służy tez do otwarcia określonej na nim numerkiem szafki. Czas pobytu liczony jest od momentu przyłożenia transpondera do czytnika przy bramce wejścia do momentu zwrotu transpondera – klucza do kasy.

5. Kasa wejściowa czynna jest od poniedziałku do soboty do godziny 21.00. Natomiast w niedziele do godziny 20.00.

6. Dopłata do biletu naliczana jest zgodnie z cennikiem biletu normalnego indywidualnego obowiązującego w danym dniu. Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą lub innymi środkami płatniczymi honorowanymi na terenie Krytej pływalni.

7. Dopłata za pobyt w strefie powyżej wykupionego czasu, naliczana jest wg cennika w oparciu o każde dodatkowe 6 min.

8. Do wszystkich biletów obowiązuje jedna cena za 1 min. pobytu w saunach.

9. Z saun można korzystać tylko po zakupieniu biletu na halę basenową.

10. Dzieci do 3 roku życia mają wstęp wolny, na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Dokumentem potwierdzającym wiek jest dowód tożsamości, akt urodzenia.

11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, a uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury.

12. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem znacznym lub umiarkowanym, korzystają z pływalni na zasadach biletu ulgowego. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na terenie pływalni wraz z opiekunem, przy czym opiekun zwolniony jest z opłaty za wejście. Opiekun musi przebywać w bliskim otoczeniu osoby niepełnosprawnej i nie pozostawiać osoby niepełnosprawnej bez opieki i nadzoru. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie podopiecznego.

13.Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć nawet 13 lat. W każdym przypadku, aby uprawnienia do biletu ulgowego były ważne, opiekun lub osoba towarzysząca musi mieć przy sobie ważny dokument stwierdzający wiek.

14. Wyjście z Pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim pełnym rozliczeniu się w kasie

15. Faktury za usługi świadczone przez Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pukowca 15 można otrzymać na podstawie przedłożonych oryginalnych paragonów fiskalnych zawierających nr NIP nabywcy. Faktury z NIP wystawiane są do paragonu na kwotę powyżej 450 zł nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

16. Korzystający z usług operatorów zewnętrznych uprawniających do korzystania z Pływalni podlegają dodatkowym weryfikacjom w kasie Pływalni zgodnie z regulaminami operatorów zewnętrznych. Korzystanie z Pływalni na podstawie kart operatorów oraz rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w umowie zawartej z danym operatorem:

- Przed skorzystaniem z usługi w Obiekcie użytkownik zobowiązany jest do okazania karty operatora (w tym mobilnej) i dokumentu tożsamości na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość użytkownika to dokument, który zawiera imię i nazwisko oraz zdjęcie wydany przez organ administracji publicznej, organ samorządu zawodowego oraz szkoły albo Mobilnej Karty z potwierdzoną tożsamością

- W przypadku dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie Dokumentu tożsamości,

- Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim,

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

1. Przed wejściem przy kasie przed kołowrotem wejściowym obowiązuje zmiana obuwia na basenowe (tj. klapki). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje przy kołowrocie wyjściowym.

2. Zmiana ubrania na strój basenowy a później na strój wyjściowy odbywa się tylko w przebieralniach. W szatniach należy zakrywać części intymne i nie epatować nagością.

3. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

4. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

5. W strefie zespołu basenów obowiązuje tylko i wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki bez kieszeni. Stroje kąpielowe, kąpielówki, spodenki mają całkowicie przylegać do ciała. Zabrania się korzystania z basenu w bieliźnie. Warunkiem bezpiecznego poruszania się po strefie płatnej jest konieczne stosowanie obuwia na gumowej podeszwie (typu klapki). Zabrania się zanurzania obuwia lub wchodzenia w nim do basenów. W celu ochrony, jakości wody zaleca się stosowanie czepków kąpielowych. Odstępstwo w zakresie ubioru dotyczy stroju służbowego obsługi krytej pływalni.

6. Stroje kąpielowe, kąpielówki, spodenki winny całkowicie zakrywać miejsca intymne, spełniać wymogi higieniczne, nie posiadać wstawek metalowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.

7. Każdy użytkownik będący w strefie basenów zobowiązany jest przed wejściem do umycia całego ciała z zastosowaniem mydła, by wypłukać i nie przenosić żadnych chemicznych lub organicznych substancji z ciała do wody basenowej.

8. Zabrania się używania pod natryskami środków mogących powodować niedrożność instalacji kanalizacyjnej.

9. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, na terenie obiektu, Zarządzający nie odpowiada.  Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione na terenie pływalni poza wyznaczonymi szafkami Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

10. Pracownicy Pływalni, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają prawo do przebywania w szatniach w celach służbowych.

11. Dzieci do lat 3 i osoby wymagające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

12. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych klientów oraz z plastrami i bandażami.

13. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji po konsultacji ze swoim lekarzem

14. Ratownicy Wodni noszą strój z napisem „Ratownik”.

15. Dozorem służby ratowniczej objęte są dostępne dla klientów niecki basenowe i atrakcje wodne. Ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie, w szczególności w brodziku. Zarządzający obiektem zaleca, by na każde dziecko do 3 roku życia przypadał, co najmniej jeden opiekun, natomiast dla dzieci w wieku 4-7 lat jeden opiekun maksymalnie na dwoje dzieci.  

16. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, a w szczególności ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do regulaminu oraz poleceń pracowników obiektu.

17. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby mające min. 120 cm wzrostu, a dzieci pod nadzorem opiekunów.

18. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest pobyt opiekuna na starcie zjeżdżalni.

19. Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku wypadku.

20. Korzystanie przez dzieci z jakichkolwiek zabawek przeznaczonych do wody może odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów z obowiązkiem przestrzegania instrukcji ich użytkowania oraz zaleceń pracowników obsługi w basenie rekreacyjnym.

21. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

22. Basen sportowy jest przeznaczony dla osób umiejących pływać, o ich umiejętnościach decyduje tylko i wyłącznie ratownik pełniący dyżur.

23. Osoby wykonujące ćwiczenia pod wodą na wstrzymanym oddechu, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania takich ćwiczeń, mają obowiązek zgłosić ten fakt ratownikowi pełniącemu dyżur. Ćwiczenia na wstrzymanym oddechu odbywają się w systemie partnerskiej asekuracji osób ćwiczących. Jedna z osób wykonuje ćwiczenie, a druga ją asekuruje, po czym może nastąpić zmiana.

24. W strefie basenów zabrania się:

 • biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,

• wchodzenia na balustrady, murki okalające baseny oraz inne urządzenia niesłużące do tego celu,

 • skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych, używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

• wnoszenia zabawek nieprzeznaczonych do zabaw w wodzie,

• wnoszenia sprzętu nurkowego bez zgody kierownictwa Krytej Pływalni,

• wnoszenia elementów metalowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia,

• używania strojów i przedmiotów zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcję chemiczną z wodą,

• wykonywania zdjęć oraz filmowania do celów innych niż dla potrzeb dokumentowania własnego zachowania użytkownika i osób jemu bliskich, co nie może naruszać prywatności osób trzecich, chyba, że jest to ustalone przez kierownictwo Krytej Pływalni na podstawie zgody pisemnej,

• wnoszenia toreb,

• wnoszenia i spożywania artykułów żywnościowych oraz napojów,

• wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

 • niszczenia wyposażenia,

• zanieczyszczania wody,

• używania mydła oraz innych środków chemicznych i kosmetycznych.

25. Zabrania się korzystania ze strefy basenów osobom, u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, choroby zakaźne, brak higieny osobistej oraz posiadającym przeciwwskazania lekarskie do korzystania z usług dostępnych w obiekcie Krytej Pływalni.

26. Osoby o złym samopoczuciu, osoby o niestabilnym stanie zdrowia, miewające trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, częste iniekcje dożylne, kobiety w ciąży winny upewnić się w Przychodni POZ, co do braku przeciwwskazań korzystania z usług Krytej Pływalni i wpływu chloru na organizm.

27. Ze strefy basenów mogą być usuwane osoby o agresywnych zachowaniach i naruszających godność osobistą innych użytkowników.

28. Grupy zorganizowane złożone z dzieci muszą mieć, co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania w strefie basenów.

29. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do jej stałego nadzoru podczas przebywania na terenie obiektu.

30. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania w strefie basenów w stroju kąpielowym lub sportowym (o ile nie będzie wchodził do niecek basenowych).

31. Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu do strefy basenów zobowiązany jest skontaktować się z najbliższym widocznym ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

32. W przypadku rezerwacji toru dla grupy zorganizowanej użytkownicy indywidualni nie mogą korzystać z tego toru. Tor zarezerwowany jest oznaczony tablicą informacyjną. Dopuszcza się używania tablic informacyjnych z logo i nazwą organizatora zajęć.

33. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi lub pracownikowi obiektu.

34. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu, usytuowanym na hali basenowej, oznakowanym czerwonym krzyżem na białym tle.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Osoby korzystające z obiektu Krytej Pływalni mają obowiązek zapoznania się z ogólnie dostępnymi schematami dróg ewakuacyjnych.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób ze wszystkich pomieszczeń, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Właściciel Obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

3. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał dźwiękowy (3 gwizdki, komunikat z systemu nagłośnieniowego) lub polecenie pracownika obiektu. Po odebraniu informacji o alarmie należy bezzwłocznie opuścić teren obiektu.

4. Klienci obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby przeprowadzające ewakuację. W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych należy skorzystać z termicznych koców ratunkowych wydawanych przez pracowników.

5. Osoby ewakuowane muszą się skierować w oznaczony rejon ewakuacji, wyznaczony w dolnej części parkingu.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia obiektu, a także uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych z kasy Krytej Pływalni obowiązuje odpłatność do pełnej wysokości wartości szkody.

2. W przypadku udowodnionego zanieczyszczenia wody spółka może dochodzić od klienta naprawienia szkody, w szczególności kosztów wymiany wody w niecce basenu.

3. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zgubione i pozostawione bez nadzoru na jej terenie wartościowe przedmioty oraz pieniądze.

4. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez pracowników Krytej Pływalni można odebrać do trzech tygodni od daty ich znalezienia, po tym terminie rzeczy te będą likwidowane.

 5. Za korzystanie z zespołu saun z pominięciem systemu naliczania opłat oraz za nie posiadanie ręcznika w saunie „fińskiej”, drewnianej i niestosowanie się do regulaminu Kryta Pływalnia obciąży użytkownika karą umowną w wysokości 30 zł.

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Kryta Pływalnia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

7. Nieprawidłowe przyłożenie transpondera (zegarka) lub jego pominięcie przy opuszczeniu strefy saun skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej wysokości naliczonego czasu przez system.

8. Za zgubienie: paska transponderowego (zegarka), klucza do szafki na buty lub szafki depozytowej, bądź uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata w wysokości 30 zł.

9. Kryta Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji wodnych wraz z ich regulaminami stanowiskowymi, a także wskazań obsługi.

10. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminów obowiązujących na Krytej Pływalni. Dokonanie zapłaty w jakiejkolwiek formie za usługi dostępne w obiekcie Krytej Pływalni stanowi jednoczesną akceptację warunków wyżej wymienionych regulaminów wraz z ich załącznikami.

11. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w strefach hali basenowej.

12. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami atrakcji wodnych, instrukcjami stanowiskowymi oraz regulaminem strefy Saunarium.

13. Wykupienie usługi jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Krytej Pływalni w Jaworznie.

14. W stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia regulaminów obowiązujących w obiekcie, a także innych instrukcji może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do obiektu. O możliwości zastosowania powyższego zakazu, osoba zostanie uprzedzona przez obsługę obiektu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

Jaworzno, dn. 01.02.2023r.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com