Masz pytanie?

Regulamin kortów tenisowych w Via Sport Racket Center

Regulaminy » Regulamin kortów tenisowych w Via Sport Racket Center

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH. 
 
1. Zarządcą kortów tenisowych jest K.I.G Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp z o.o. 
2. Korty tenisowe czynne są w godzinach, w których czynny jest obiekt Via Sport Activ. 
3. Rezerwację kortów tenisowych można dokonywać osobiście na ternie obiektu, bądź telefonicznie pod numerem:793 900 780   
4. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż 5 godziny przed ustalonym terminem. 
5. Za rezerwacje nie odwołane będzie pobierana opłata jak za grę.  
6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji. 
7. Zarządca uprawniony jest do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeżeli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu. 
Ponadto zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu turniej tenisowych i imprez sportowych. 
8. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala zarządca.
9. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na korty.
 
                                                 ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW 
 
10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do: 
- Gry w kompletnym stroju sportowym. 
- Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu. 
- Zachowania czystości i porządku 
- Wyszczotkowanie kortu po zakończeniu gry. 
11. Uczestnikom kortów tenisowych zabrania się: 
- Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu. 
- Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych , palenia tytoniu, zażywania substancji odurzających. 
- Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami 
 
                                                   POSTANOWIENIA DODATKOWE  
 
12. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie kortów wyłącznie pod opieką osób dorosłych 
13.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren kortów, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników. 
14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w trakcie korzystania z kortów. 
15. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych ogólnych za wszystkie szkody, zniszczenia  wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem. 
                                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
16.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad obowiązujących  na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa uiszczonych opłat.  
17. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu. 
18. Wszystkie spory, które mogą powstać, w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarządce.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com